Privaatsuspoliitika

Page Content


1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist,
töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub
töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Gup-tuning
OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu
füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab
andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete
töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja
isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on
võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt
õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on
kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt
andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata
privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida
andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid
ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud
andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete

esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt
on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud
andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete
esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või
kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti
isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.1.7. Ettevõtte nimi;

3.1.8 Ettevõtte KMKR;

3.1.9 Ettevõtte aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta
andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse
üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid
ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel
sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate
meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise
kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või
kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise
huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja
-vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses
nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg 3 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg 3 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg 3 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses
nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada
kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad,
raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid
pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav
töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud
isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel
rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis
tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku
hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu
ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt
töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele
ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema
isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid
andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid
andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal
ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe
klienditoe poole aadressil info@gup-tuning.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada
kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste
andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks
tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti
Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja
Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või
täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe
www.gup-tuning.ee kaudu .