Tietosuojaehdot

Page Content

 1. Yleismääräykset

1.1. Näissä tietosuojaehdoissa säädetään henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä käsittelevät periaatteet. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää rekisterinpitäjä Gup-tuning OÜ (jäljempänä "tietojen käsittelijä").

1.2. Rekisteröity on tietosuojakäytänteiden merkityksessä asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka tietoja Rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Asiakas on tietosuojakäytänteiden merkityksessä jokainen, joka ostaa Rekisterinpitäjän verkkosivulta tuotteita tai palveluita.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa säädöksissä säädettyjen tietojenkäsittelyn periaatteita. Rekisterinpitäjä muun muassa käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, oikein ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.'

 

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilytys

2.1. Henkilötiedot, joita Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä verkkosivun ja sähköpostin kautta.

2.2. Omat henkilötiedot jakaessaan Rekisteröity antaa Rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojaehdoissa määritellyssä tavoitteessa henkilötietoja, jotka Rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti verkkosivulta tuotteita tai palveluita ostaessaan Rekisterinpitäjälle.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot olisivat täsmällisiä, oikeita ja kokonaisia. Tietoisesti väärien tietojen esittämistä pidetään tietosuojaehtojen rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan Rekisterinpitäjälle välittömästi esittämiensä tietojen muuttumisesta.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa Rekisteröidyn esittämistä vääristä tiedoista aiheutuneista vahingoista Rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

 

3. Asiakkaiden Henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia Rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Puhelinnumero;

3.1.3. Sähköpostiosoite;

3.1.4. Toimitusosoite;

3.1.5. Käyttötilin numero;

3.1.6. Maksukortin tiedot;

3.1.7. Yrityksen nimi;

3.1.8. Yrityksen ALV-numero;

3.1.9. Yrityksen osoite;

3.2. Edellä mainitun lisäksi Rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavana julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen oikeudellinen peruste on henkilötietosuojan yleismääräyksen 6 § 1 mom kohdat a), b), c) ja f):

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tavoitteen mukaisesti:

3.4.1.Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti

3.4.2.Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on kolme vuotta

3.4.3.Käsittelyn tarkoitus – Verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on kolme vuotta

3.4.4.Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on kolme vuotta

3.4.5.Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti

3.4.6.Käsittelyn tarkoitus – markkinointi Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on kolme vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, joita ovat esimerkiksi valtuutetut tietojenkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja kuriiriyritykset ja maksunsiirtopalveluja tarjoavat yritykset. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastaava käsittelijä. Tietojen käsittelijä toimittaa maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot Montonio Finance OÜ:lle.

3.6. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä rekisterinpitäjä käyttää organisatorisia ja teknisiä menetelmiä, jotka takaavat henkilötietosuojan vahingossa tapahtuneen tai laittoman tuhoamisen, muuttamisen, julkistamisen tai minkä tahansa muun laittoman käsittelyn.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröidyn tietoja käsittelyn tarkoituksen mukaisesti, mutta kuitenkin enintään kolme vuotta.

 

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja omien henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, on rekisteröidyllä oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen seuraavassa osoitteessa info@gup-tuning.ee.

4.6. Rekisteröidyllä on mahdollisuus esittää oikeuksiensa puolustamiseksi valitus Tietosuojavirastolle.

 

5. Loppusäännökset 

5.1. Tämä tietosuojaehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston määräyksen (EU) nro 2016/679 mukaisesti luonnollisen henkilöiden suojasta henkilötietoja käsiteltäessä ja tietojen vapaasta liikkumisesta, sekä direktiivin 95/46/EY mitätöimisestä / EY (henkilötietojen suojan yleismääräys), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja EU:n lainsäädännön mukaisesti. 5.2. Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojaehtoja kokonaan tai osittain ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivustolla www.guptuning.ee verkkosivuston kautta.